Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Làm thế nào để tổng kết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm...? Tất cả việc này khi sử dụng Dân Trí Soft chỉ với vài click chuột, bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện.
Để xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào menu Thu chi tiền >> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhìn phía tay trái để chọn khoảng thời gian sau đó nhấn tìm kiếm.
Xem báo cáo kết quả kinh doanh với vài click chuột
Giải thích các thuật ngữ của báo cáo kết quả kinh doanh:
- Doanh thu bán hàng: tổng doanh thu hàng hóa (doanh thu gộp).
- Giảm giá hàng hóa: bán hàng giảm giá theo món sẽ được nhóm ở đây.
- Giảm giá hóa đơn: bán hàng giảm giá bill (giảm giá cả hóa đơn) sẽ được nhóm ở đây.
- Phí dịch vụ (nếu có)
- Thu tiền khác (nếu có): là những khoản thu tiền ngoài tiền bán hàng, việc này được thực hiện ở nghiệp vụ Thu tiền với phân loại là Thu tiền khác.
- Giá vốn hàng bán = giá vốn * số lượng hàng đã bán ra. Để tính giá vốn bắt buộc phải vào menu Kho hàng >> Tính giá vốn: chọn thời gian >> nhấn Tính giá vốn để công thức tính giá vốn tính toán. Để hiểu rõ về giá vốn cần đọc kỹ tài liệu này: Quản lý kho hàng nhập xuất tồn hàng hóa, giá vốn hàng bán.
Cách tính giá vốn hàng bán click chuột
- Các khoản chi phí quản lý kinh doanh: là tập hợp tất cả chi phí được nhập vào phần mềm, xem hướng dẫn chi tiết hotro.dantrisoft.com/2018/12/nghiep-vu-quan-ly-cac-loai-chi-phi.html